SIMPSON 4297581 Simpson Diamond Back Helmet, White Size- 7 5/8 XL WHITE
4297581