BF GOODRICH BFG-2955015 T/A RADIAL 295 x 50 x 15
BFG-2955015